Skip to content back to nav
 
 

Værdier og læring

Vivi med børn natur og teknik.jpg

Værdigrundlaget præciserer vores forventninger til skolens lærere og andre ansatte, men også til eleverne og forældrene.

Værdierne afspejler vores etik og de holdninger, som vi ønsker skal være afgørende for vores handlinger.

Respekt

Vi lægger vægt på gensidig anerkendelse og respekt i alle relationer. Vi forventer at:

 • alle forholder sig åbne, lyttende og parate til dialog
 • alle respekterer hinandens erfaring og viden
 • alle udviser empati efter bedste evne
 • alle er bevidste om, at vores måde at omgås hinanden har betydning for vores velbefindende

 

Engagement

Engagementet er drivkraften i vores dagligdag. Vi forventer at:

 • alle har en positiv tilgang til egen indsats
 • alle er parate til at tænke nyt
 • ledelsen er bevidst om sit store ansvar for at skabe engagement
 • alle er tydelige i sit engagement over for hinanden, dvs. både lærere, pædagoger, elever og forældre
 • der tænkes i personalepleje/kollegial pleje
 • ledelse og medarbejdere vurderer behov for efteruddannelse for at opgaverne løses bedst muligt og for at fastholde engagementet

 

Ansvarlighed

V forventer, at alle arbejder ansvarligt med deres opgaver. Gennem forberedelse og engagement opnår vi troværdighed og høj faglighed. Vi forventer at:

 • alle er velforberedte og engagerede i arbejdet
 • alle er åbne om egne professionelle stærke og svage sider
 • alle er bevidste om, at de skal være det gode eksempel for eleverne
 • alle følger og bakker op om en truffen beslutning
 • alle møder velforberedt til møderne

 

Helhed

Vi er en stor skole, hvor mangfoldigheden og fælleskabsfølelsen trives og skaber grobund for udvikling. Derfor forventer vi at:

 • alle ser sig som en del af Distriktsskole Ganløse, dens virke og mål
 • informationsudveksling og videndeling prioriteres til gavn for helheden
 • der er et tæt samarbejde mellem undervisning og SFO til gavn for børnene
 • der er tydelige mål for alle på skolen
 • der er en fælles forståelse af, hvad børnene skal have ud af deres skolegang

 

Resultater og handlekraft

Vores skole er ambitiøs og vil skabe resultater. Derfor arbejder vi på at opbygge forskellige evalueringssystemer. Gennem evaluering kan vi se om målene nås. Vi er meget bevidste om, at vi bliver målt på det vi gør - ikke på det vi siger, at vi gør.

 

Derfor forventer vi at:

 • alle er ambitiøse med sit eget arbejde og med børnenes præstationer
 • der arbejdes med at målsætte opgaverne
 • der arbejdes med evaluering af proces og resultat
 • trufne beslutninger effektueres
 • en sag altid bliver fulgt til dørs
 • ikke tilfredsstillende resultater fører til ændring af praksis
 • vi er konsekvente med vores arbejde
 • alle altid arbejder på at gøre ord til handling
 
 
Afdeling Ganløse Skole

Ganløse Skole 
Vestergade 5A, Ganløse
3660 Stenløse
Tl. 7259 8400
ganloeseskolen@egekom.dk

Afdeling Slagslunde Skole

Slagslunde Skole
Blomstervej 19, Slagslunde
3660 Stenløse
Tlf. 7259 8450
slagslundeskolen@egekom.dk