Skip to content back to nav
 
 

Skolebestyrelse

Ord

Skolebestyrelsen for Distriktsskole Ganløse

Skolebestyrelsensarbejde i Egedal Kommune

Distriktsskolebestyrelsen er med til at sætte retningen for skolen og er i aktiv dialog med kommunens politikere.

Hver distriktsskole har en distriktsskolebestyrelse, som er med til at sætte retningen for skolen, og som er i aktiv dialog med Byrådet.
Byrådet har det overordnede ansvar og beslutter indholdet af kommunens skolepolitik, indenfor folkeskolens rammer.

 • Forældre
  7 forældre vælges for en 4-årig periode. Distrikstsskolebestyrelsens formand er ofte en person, der har erfaring med arbejdet i distriktsskolebestyrelsen. Nogle bestyrelser vælger formand hvert år, andre vælger formand for 4 år.
 • Medarbejdere
  Hver afdeling er repræsenteret  ved 1 medarbejder, der vælges af distriktsskolens personale for 1 år ad gangen.
 • Elever
  Hver afdeling er repræsenteret ved 1 elev, der vælges af skolekammeraterne,  for 1 år ad gangen.
 • Distriktsskoleleder
  Distriktsskoleleder og dennes stedfortræder er ikke medlemmer af distriktsskolebestyrelsen, men fungerer som sekretærer. Lederen er bestyrelsens rådgiver og har pligt til at omsætte beslutninger til handling. Lederen er ansvarlig for at  fremskaffe relevant materiale, så bestyrelsen er forberedt så godt som muligt til at træffe beslutninger. Lederen formulerer forslag til principper, læseplaner mv.
 • Byrådetsrepræsentant
  Hvis distriktsskolebestyrelsen ønsker det, kan Byrådet  deltage i distriktsskolebestyrelsens møder, ved at udpege en repræsentant. Repræsentanten  er ikke medlem af bestyrelsen og deltager ved møderne uden stemmeret. Repræsentanten vælges for 4 år.

Skolebestyrelsen Sammensætning og valg

 § 2 Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af Byrådet og fører i øvrigt tilsyn med skolens virksomhed, jf. Folkeskolelovens § 44.

§ 3 Skolebestyrelsen på hver distriktsskole består af 7 forældrerepræsentanter, 1 medarbejderrepræsentant og 1 elevrepræsentant fra hver afdeling i distriktet. Hvis distriktsskolen rummer mere end 2 afdelinger kan antallet af forældrevalgte ændres til 9 efter godkendelse i Skoleudvalget. Ved afdelinger, der kun har til og med 6. klassetrin kan det efter anmodning fra skolebestyrelsen besluttes ikke at vælge elevrepræsentanter. Ved skoler med specialklasser skal mindst 1 af de 7 medlemmer repræsentere specialklassens forældre.

Stk. 2 Skolens leder og dennes stedfortræder varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 3 Elevrepræsentanterne må ikke deltage i afstemning om eller overvære den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkeltpersoner.

§ 4 Forældrerepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter vælges efter reglerne i Byrådets beslutning af 19.december 2018 (bilag 7).

§ 5 Skolebestyrelsens virksomhed

1. Skolebestyrelsen udfører sin virksomhed i møder inden for de mål og rammer, der fastsættes af Byrådet.

2. Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens samlede virksomhed.

3. Skolebestyrelsen fastsætter principper for undervisningens ordning, dvs.:

 • Elevernes lektioner på de enkelte klassetrin
 • Udbuddet af valgfag  Specialundervisningen på skolen
 • Skole/hjem samarbejdet
 • Underretning af hjemmene, om elevernes udbytte af undervisningen
 • Arbejdets fordeling mellem lærerne (fagfordeling)
 • Skemalægning
 • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden lejrskoleophold, udsendelse i erhvervspraktik m.v.
 • Undervisning i fritiden

4. Skolebestyrelserne har ret til at få alle nødvendige oplysninger af skoleledelsen, herunder også i forbindelse med spørgsmål til konkrete områder, der henhører under skolelederens beslutningskompetence - jf. kapitel 3.

5. Skolebestyrelsen godkender:

 • Skolens herunder også SFO'ens budget efter indstilling fra skolens leder inden for den af  Byrådet fastlagte ramme
 • Skolens brug af undervisningsmidler

6. Skolebestyrelsen fastsætter ordensregler og værdiregelsæt for skolen.

7. Skolebestyrelsen udarbejder forslag til Byrådet om skolens læseplaner. 

8. Skolebestyrelsen fastsætter mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

9. Skolebestyrelsen kan pålægge skolelederen at indhente udtalelse fra MED udvalg.

10.Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Byrådet om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole.

11.Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, der forelægges skolebestyrelsen af Byrådet. 

 
 
Afdeling Ganløse Skole

Ganløse Skole 
Vestergade 5A, Ganløse
3660 Stenløse
Tl. 7259 8400
ganloeseskolen@egekom.dk

Afdeling Slagslunde Skole

Slagslunde Skole
Blomstervej 19, Slagslunde
3660 Stenløse
Tlf. 7259 8450
slagslundeskolen@egekom.dk